Privacy Policy Brouwerij De Kromme Haring B.V

Brouwerij De Kromme Haring BV, gevestigd aan Europalaan 2c
35126KS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dekrommeharing.nl
Europalaan 2c
35126KS Utrecht
Gijs van Wiechen is de Functionaris Gegevensbescherming van Brouwerij De Kromme Haring BV Hij/zij is te bereiken via sales@dekrommeharing.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brouwerij De Kromme Haring BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sales@dekrommeharing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brouwerij De Kromme Haring BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Brouwerij De Kromme Haring BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Brouwerij De Kromme Haring BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Brouwerij De Kromme Haring BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brouwerij De Kromme Haring BV) tussen zit. Brouwerij De Kromme Haring BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brouwerij De Kromme Haring BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
Brouwerij De Kromme Haring BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Brouwerij De Kromme Haring BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar sales@dekrommeharing.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Brouwerij De Kromme Haring BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Brouwerij De Kromme Haring BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Brouwerij De Kromme Haring BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sales@dekrommeharing.nl


Brewery De Kromme Haring BV, located at Europalaan 2c
35126KS Utrecht, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
https://www.dekrommeharing.nl
Europalaan 2c
35126KS Utrecht
Gijs van Wiechen is the Data Protection Officer of Brouwerij De Kromme Haring BV He / she can be reached via sales@dekrommeharing.nl

Personal data that we process
Brouwerij De Kromme Haring BV processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself.

Below you will find an overview of the personal data that we process:

 • First and last name
 • Address data
 • Phone number
 • E-mail address
 • Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
 • Information about your activities on our website
 • Bank account number

Special and / or sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via sales@dekrommeharing.nl and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data
Brouwerij De Kromme Haring BV processes your personal data for the following purposes:

 • Handling your payment
 • Sending our newsletter
 • To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to perform our services
 • To inform you about changes to our services and products
 • To offer you the opportunity to create an account
 • To deliver goods and services to you
 • Brouwerij De Kromme Haring BV analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
 • Brouwerij De Kromme Haring BV also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.

Automated decision making
Brouwerij De Kromme Haring BV does not take decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an employee of Brouwerij De Kromme Haring BV). Brouwerij De Kromme Haring BV uses the following computer programs or systems:

How long do we keep personal data

Brouwerij De Kromme Haring BV does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

Sharing of personal data with third parties
Brouwerij De Kromme Haring BV provides exclusively to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
Brouwerij De Kromme Haring BV only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself via the personal settings of your account. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

If you want to exercise your right to object and / or the right to data portability or if you have other questions / comments about data processing, please send a specified request to sales@dekrommeharing.nl.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to enclose a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. Brouwerij De Kromme Haring BV will respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks.

Brouwerij De Kromme Haring BV would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Brouwerij De Kromme Haring BV takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via sales@dekrommeharing.nl

Scroll to Top